วันที่ 14 มิถุนายน 2560 นายวิทยา สุมามาลย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง มอบหมายให้ นายทวีศักดิ์ ชื่นปรีชา นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ และนายก้องไกล งามเขียว   เจ้าพนักงานสัตวบาล