พิมพ์

ประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ ขต ๒๑/๒๕๖๔ เรื่อง ขายทอดตลาด

กรมปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง) มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน ๙ รายการ โดยการขายทอดตลาด แบบประมูลด้วยวาจา รายละเอียด