แบบฟอร์มต่างๆ GAP ด้านพืชอาหารสัตว์ 

 

 1.แบบฟอร์มผู้ขอรับรองมาตรฐาน GAP หญ้าแพงโกล่า

 แบบฟอร์มคำขอใบรับรอง (รายใหม่,ต่ออายุ)

 แบบบันทึกข้อมูลแปลง

 

2.แบบฟอร์มผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน GAP หญ้าแพงโกล่า

 แบบฟอร์มกำหนดการตรวจ

 แบบบันทึกข้อบกพร่อง

 แบบบันทึกแก้ไขข้อบกพร่อง

 แบบบันทึกการตรวจประเมิน

 แบบสรุปรายงานการตรวจประเมิน

Thai Agricultural Standrad Pangola Hay

 

Good Agricultural Practices For Forage Crops

 

คู่มือการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหารสัตว์ Good Agricultural Practices for Forage Crops

เลขทะเบียนผลงานวิชาการ 61(2)-0214-121

ผู้เรียบเรียง เกียรติศักดิ์ กล่ำเอม

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2562

ISBN: 978-974-682-420-0

Thai Agricultural Standrad Forage Seed

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์จัดพิมพ์ คู่มือการตรวจประเมิน การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับหญ้าแพงโกลา (Good Agricultural Standard Pangola Grass)

พฤษภาคม 2559

Thai Agricultural Standrad Fresh Pangola Grass

Good Agricultural Practices For Pangola Grass