แบบฟอร์มต่างๆ GAP ด้านพืชอาหารสัตว์ 

 

 1.แบบฟอร์มผู้ขอรับรองมาตรฐาน GAP หญ้าแพงโกล่า

 แบบฟอร์มคำขอใบรับรอง (รายใหม่,ต่ออายุ)

แบบฟอร์มขอยกเลิกใบรับรอง

 แบบบันทึกข้อมูลแปลง

แบบฟอร์มส่งตัวอย่างดิน

แบบฟอร์มส่งตัวอย่างน้ำ

แบบฟอร์มขอรับการฝึกอบรม

 

2.แบบฟอร์มผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน GAP หญ้าแพงโกล่า

 แบบฟอร์มกำหนดการตรวจ

 แบบบันทึกข้อบกพร่อง

 แบบบันทึกแก้ไขข้อบกพร่อง

 แบบบันทึกการตรวจประเมิน

 แบบสรุปรายงานการตรวจประเมิน

แบบฟอร์มสรุปรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการ

แบบฟอร์มสรุปผลการตัดสินของคณะกรรมการ

Guidance on the application GAP Forage Seed Production

Thai Agricultural Standrad Pangola Hay

 

 

คู่มือการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหารสัตว์ Good Agricultural Practices for Forage Crops

เลขทะเบียนผลงานวิชาการ 61(2)-0214-121

ผู้เรียบเรียง เกียรติศักดิ์ กล่ำเอม

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2562

ISBN: 978-974-682-420-0

Good Agricultural Practices For Pangola Grass

Thai Agricultural Standrad Fresh Pangola Grass

Good Agricultural Practices For Forage Crops

Dried Leucaena For Feed