พิมพ์

     รายงานความก้าวหน้าการบริการยืมเครื่องจักรกลการเกษตร Mortor Pool เพื่อผลิตเสบียงสัตว์สำรองแก่เกษตรกรช่วงฤดูแล้ง จากนี้ถึงเดือน เมษายน 2564 โปรดคลิ๊กที่ลิงค์