พิมพ์

กรมปศุสัตว์โดยสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ได้ริเริ่ม โครงการสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร  ( Motor Pool) ตั้งแต่ช่วงฤดูแล้ง ปี 2563  เป็นต้นมา  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุน การผลิตเสบียงสัตว์สำรองในช่วงฤดูแล้ง โดยให้เกษตรกรยืมเครื่องจักรกลการเกษตร มีเงื่อนไขดังนี้

  1. เกษตรกรออกค่าใช้จ่าย ค่าน้ำมัน ค่าแรงงาน ค่าวัสดุการเกษตร
  2. เกษตรกรต้องดูแลรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
  3. เมื่อครบกำหนด จะต้องคืนเครื่องจักรที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
  4. เกษตรกรต้องรายงานผลผลิตเสบียงให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยบริการ

โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนเสบียงสัตว์ ลดปัญหามลพิษหมอกควันจากการเผาตอซังด้วยการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเป็นอาหารสัตว์  ทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น  และลดต้นทุนค่าใช้จ่าย   โดย ในช่วงฤดูแล้ง 2563 สามารถดำเนินการสนับสนุนการผลิตเสบียงสัตว์สำรองให้แก่เกษตรกร ในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้จำนวน 7,025 ตัน แบ่งเป็น เสบียงสัตว์แห้ง 3,704 ตัน  เสบียงสัตว์หมัก 3,321ตัน  คิดเป็นมูลค่าต้นทุนการผลิตที่ลดลงได้จำนวน 569,696 บาท

สำหรับในช่วงฤดูแล้ง 2564 ในขณะนี้ (ณ 6 มค 2564) สามารถดำเนินการสนับสนุนการผลิตเสบียงสัตว์สำรองให้แก่เกษตรกรไปแล้ว จำนวน 7,665 ตัน  ในพื้นที่ 16 จังหวัด  เกษตรกร 962 ราย  แบ่งเป็น เสบียงสัตว์แห้ง 2,885 ตัน  เสบียงสัตว์สด 144 ตัน  เสบียงสัตว์หมัก 236 ตัน  อาหารผสมครบส่วน (TMR)  4,234 ตัน  วัตถุดิบอาหารสัตว์ ได้แก่ มันสำปะหลัง และ หม่อน  รวม 26.18 ตัน และ อาหารข้น 140 ตัน  คิดเป็นมูลค่าต้นทุนการผลิตที่ลดลง ได้ จำนวน 5,326,180  บาท

เกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อขอรับการสนับสนุนได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ และศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง ทั้ง32 แห่ง 

เอกสารการขออนุมัติโครงการสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับบริการเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรในการผลิตเสบียงสัตว์สำรอง ปีงบประมาณ2564