รายงานความก้าวหน้าการบริการยืมเครื่องจักรกลการเกษตร Mortor Pool เพื่อผลิตเสบียงสัตว์สำรองแก่เกษตรกรช่วงฤดูแล้ง จากนี้ถึงเดือน เมษายน 2564 โปรดคลิ๊กที่ลิงค์  

กรมปศุสัตว์โดยสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ได้ริเริ่ม โครงการสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร  ( Motor Pool) ตั้งแต่ช่วงฤดูแล้ง ปี 2563  เป็นต้นมา  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุน การผลิตเสบียงสัตว์สำรองในช่วงฤดูแล้ง โดยให้เกษตรกรยืมเครื่องจักรกลการเกษตร มีเงื่อนไขดังนี้

  1. เกษตรกรออกค่าใช้จ่าย ค่าน้ำมัน ค่าแรงงาน ค่าวัสดุการเกษตร
  2. เกษตรกรต้องดูแลรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
  3. เมื่อครบกำหนด จะต้องคืนเครื่องจักรที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
  4. เกษตรกรต้องรายงานผลผลิตเสบียงให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยบริการ

 

  1. หลักการและเหตุผล

            จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้เกิดภัยแล้งและอุทกภัยหลายๆพื้นที่ของประเทศไทย ทำให้ปศุสัตว์เช่น โคเนื้อ โคนม กระบือ แพะ-แกะ ได้รับผลกระทบในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 3 ล้านตัว และมีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งกรมปศุสัตว์มีภารกิจ ให้การช่วยเหลือ สนับสนุน เสบียงสัตว์ พันธุ์สัตว์ การป้องกันโรค และการรักษาสัตว์ การดำเนินงานเพื่อให้การบริการอย่างทั่วถึงจำเป็นต้องมีบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ เครื่องมือ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสำรองเสบียงสัตว์ จำเป็นต้องมีเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดใหญ่ในการปฏิบัติงานในภารกิจต่างๆ เช่น การจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์ การสำรองเสบียงสัตว์ (หญ้าแห้ง,หญ้าหมัก,ฟางอัดฟ่อน) ตลอดจนการบรรทุกขนเสบียงสัตว์ช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นการเกษตรสร้างมูลค่า แผนย่อยเกษตรอัจฉริยะ