ผู้บริหารศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท เดิมเรียก หัวหน้าสถานี ต่อมาเปลี่ยนเป็น ผู้อำนวยการศูนย์ เริ่มก่อตั้งหน่วยงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 มีผู้บริหารตามลำดับดังนี้

"เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านอาหารสัตว์ในพื้นที่ภาคกลาง"