นายวิโรจน์ ฤทธิ์ฤาชัย

   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท

            โทรศัพท์  086-218-9934

 

ข้าราชการ 7 อัตรา

              

                   นายคัมภีร์ ภักดีไทย

             นักวิชาการสัตวบาล ปฏิบัติการ                     

                

                 นางยุพิน วัจนะรัตน์                                                           นางอมรี เกยงค์

           เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน                                         เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                               

                                                               ว่าง

                    นายนคร รักกลิ่น                                                        

          เจ้าพนักงานสัตวบาล ชำนาญงาน                                         เจ้าพนักงานสัตวบาล   

 

ลูกจ้างประจำ 10 อัตรา

                                                                        

              นายกาหลง นุ้ยปลี

                พนักงานขับรถยนต์

                                                                         

              นายอภินันท์ มีรอด                                                                นายวชิร อยู่เล่ห์

            พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล                                                           เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด

                                                                         

              นายดิเรก ทองพานิช                                                           นายทรงธรรม ไข่กลิ่น

       พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา                                          พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

                                                                          

               นางนาตยา อุบลเกิด                                                               นายวิรัต นารอด

                 เจ้าหน้าที่ธุรการ                                                          พนักงานรักษาความปลอดภัย

                                                                           

              นายชูชาติ เสือแก้ว                                                                นายวิฑูรย์ บุญเอี่ยม

        พนักงานรักษาความปลอดภัย                                                 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 

พนักงานราชการ 9 อัตรา

                                                                                                                

                                                                                                           นายกฤษณะ แช่มอุบล

              เจ้าพนักงานสัตวบาล                                                              เจ้าพนักงานสัตวบาล

                                                                                                              

                                                                                                               นายอำนาจ ช้างน้อย 

             เจ้าพนักงานสัตวบาล                                                                เจ้าพนักงานสัตวบาล

      

                                                                              

                นายมานิต ฟักนัอย                                                               นายชัชวาลย์ ทองอนันต์

              เจ้าพนักงานสัตวบาล                                                                เจ้าพนักงานสัตวบาล

                                                                               

             นายธวัชชัย เถื่อนยัง                                                                   นายสมหวัง น้อยสอน

             เจ้าพนักงานสัตวบาล                                                          พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  

                

               นายสมทรง เสมบุตร์

       พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท ได้ทางโทรศัพท์: 056-405-056 , 086-409-9326,  FAX 056-426-521

ทางไปรษณีย์: เลขที่ 377 หมู่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150

e-mail address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท สังกัดสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดิมชื่อสถานีพืชอาหารสัตว์ชัยนาท ก่อตั้งระหว่างปี พ.ศ. 2507 ถึงปี พ.ศ. 2508 ในที่ดินติดต่อกับเขื่อนเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ได้รับการจัดสรรที่ดินจากกรมชลประทาน จำนวน 133 ไร่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท ตั้งอยู่ใกล้เขื่อนเจ้าพระยา โทร 056405056 พิกัด GPS latitude 15.150274899008, longitude 100.176633207152 เดินทางไปที่เขื่อนเจ้าพระยาตามแผนที่ที่แนบมาพร้อมนี้