เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560

         

             22  มีนาคม  2560  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท  ได้จัดฝึกอบรม เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการปลูกหญ้าแพงโกลา  หลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี  ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก  งบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกหญ้าแพงโกลา ในพื้นที่จังหวัดชัยนาทเข้าร่วมฝึกอบรม   จำนวน 25 ราย

15 มีนาคม 2560 นายอิทธิพล เผ่าไพศาล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ และ นายสมศักดิ์ เภาทอง (ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยว) ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์แบบผสมผสาน ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท ตามโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการปศุสัตว์  ซึ่งมีการปลูกหม่อนเลี้ยงสัตว์ โดยนายสวิด แสงตะคร้อ ประธานศูนย์เรียนรู้ฯให้การต้อนรับ

          เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2559 นายเศกสรรค์ สวนกูล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท ได้ทำการสาธิตการทำพืชอาหารสัตว์หมัก ตามนโยบายของอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้นายสวิด แสงตะคร้อ ประธานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กลุ่มองค์กรเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ และสมาชิก ณ ที่ทำการกลุ่ม เลขที่ 65 หมู่ 4 ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท  ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวได้มีการสาธิตการทำพืชอาหารสัตว์หมัก 4 ชนิด ได้แก่ การทำข้าวหมัก การทำกระถินหมัก การทำมันสำปะหลังหมัก และการทำใบหม่อนหมัก