เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560

 

                               

            หั่งหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เตรียมผสมอาหาร                                                ชั่งหญ้าเตรียมผสมอาหาร TMR