22  มีนาคม  2560  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท  ได้จัดฝึกอบรม เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการปลูกหญ้าแพงโกลา  หลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี  ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก  งบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกหญ้าแพงโกลา ในพื้นที่จังหวัดชัยนาทเข้าร่วมฝึกอบรม   จำนวน 25 ราย

    จุดรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

  บรรยากาศการฝึกอบรม (แบบเป็นกันเอง)  

 มอบใบประกาศให้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

 ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก