15 มีนาคม 2560 นายอิทธิพล เผ่าไพศาล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ และ นายสมศักดิ์ เภาทอง (ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยว) ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์แบบผสมผสาน ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท ตามโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการปศุสัตว์  ซึ่งมีการปลูกหม่อนเลี้ยงสัตว์ โดยนายสวิด แสงตะคร้อ ประธานศูนย์เรียนรู้ฯให้การต้อนรับ