เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2559 นายเศกสรรค์ สวนกูล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท ได้ทำการสาธิตการทำพืชอาหารสัตว์หมัก ตามนโยบายของอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้นายสวิด แสงตะคร้อ ประธานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กลุ่มองค์กรเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ และสมาชิก ณ ที่ทำการกลุ่ม เลขที่ 65 หมู่ 4 ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท  ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวได้มีการสาธิตการทำพืชอาหารสัตว์หมัก 4 ชนิด ได้แก่ การทำข้าวหมัก การทำกระถินหมัก การทำมันสำปะหลังหมัก และการทำใบหม่อนหมัก