..ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท สนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตต้นถั่วแระญี่ปุ่นหมัก ให้แก่เกษตรกร ต.ไพรนกยูง เพื่อเป็นเสบียงสัตว์ให้แก่โคนมในช่วงขาดแคลน