ศวอ.ชัยนาท จัดสาธิตการผสมอาหารโคนม

ให้แก่เกษตรกร อ.หันคา จ.ชัยนาท  เพิ่มเติม