ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท สังกัดสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดิมชื่อสถานีพืชอาหารสัตว์ชัยนาท ก่อตั้งระหว่างปี พ.ศ. 2507 ถึงปี พ.ศ. 2508 ในที่ดินติดต่อกับเขื่อนเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ได้รับการจัดสรรที่ดินจากกรมชลประทาน จำนวน 133 ไร่

 

ต่อมาในปี พ.ศ.2522 กระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้กรมปศุสัตว์ใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ดงเกณฑ์หลวง  บ้านทุ่งกว้าง   ตำบลหนองขุ่น   อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท พื้นที่จำนวน 1,500 ไร่ เพื่อใช้เป็นแปลงผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท รวม 2 แปลง เป็นจำนวน 1,633 ไร่