พิมพ์

ทำเนียบผู้บริหารศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง

1. นายสนใจ         ถิ่นนคร ตั้งแต่ พ.ศ. 2519     ถึง พ.ศ. 2522
2. นายจีระวัชร์       เข็มสวัสดิ์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2522     ถึง พ.ศ. 2528
3. นายสมจิตร       อินทรมณี ตั้งแต่ พ.ศ. 2528     ถึง พ.ศ. 2529
4. นางเสาวคนธ์     โรจนสถิตย์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2559     ถึง พ.ศ. 2559
5. นายสถิตย์         มั่งมีชัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2559     ถึง พ.ศ. 2542
6. นายมนัส          อภินาคพงศ์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2542     ถึง พ.ศ. 2544
7. นายสถิตย์         มั่งมีชัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2544     ถึง พ.ศ. 2549
8. นายจรูญโรจน์    จันทรศิริ ตั่งแต่ พ.ศ. 2549     ถึง พ.ศ. 2550
9. นายวีระศักดิ์      จิโนแสง ตั้งแต่ พ.ศ.2550      ถึง พ.ศ. 2554
10. นายจรูญโรจน์  จันทรศิริ ตั้งแต่ พ.ศ.2554      ถึง พ.ศ. 2560
11.นายศักดา ประจักษ์บุญเจษฎา  ตั้งแต่ พ.ศ.2560 -