พิมพ์

วิสัยทัศน์(Vision)  : มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ พัฒนาพืชอาหารสัตว์ให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศและเป็นแหล่งขององค์ความรู้ด้านอาหารสัตว์ของภาคเหนือ

พันธกิจ(Mission) : 1. ศึกษาค้นคว้า วิจัย พัฒนาอาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว์

                       2. พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว์

                       3. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยว ข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ศึกษาวิจัย ทดสอบเทคโนโลยีอาหารสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหา และ ปรับใช้ให้เหมาะสมกับเกษตรกร

                              2. วางแผนพัฒนาและปฏิบัติงานผลิตเมล็ดพันธ์ุชั้นหลักชั้นพันธ์ุขยาย และชั้นพันธ์ุจำหน่าย ตลอดจนเสบียงสัตว์ให้เพียงพอกับความต้อง การของเกษตรกรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

                             3. กำกับ ดูแลการผลิต และพัฒนาตลาดเมล็ดพันธ์ุ และตลาดเสบียงสัตว์

                             4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

 

การให้บริการ  : 1. เป็นแหล่งศึกษา ดูงาน ด้านอาหารสัตว์ และพืชอาหารสัตว์

                    2. ให้คำแนะนำด้านอาหารสัตว์ การจัดการแปลงหญ้า ถ่ายทอดเทคโนโลยี  การผลิตเมล็ดพันธ์ุ และเสบียงสัตว์

                   3. เป็นแหล่งฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่

                   4. ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมฯ ร่วมจัดนิทรรศการด้านอาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว์

                   5. บริการคำนวณสูตรอาหารสัตว์ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วไป

                   6. จัดทำ/แจกเอกสารสิ่งพิมพ์เผยแพร่ความรู้ด้านอาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว์

 

                 แปลงรวบรวมพันธ์ุพืชอาหารสัตว์

เป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านพืชอาหารสัตว์

ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร