ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง มีพื้นที่ดำเนินการรวม 611 ไร่ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่เนินลาดเตี้ยเชิงเขา แต่บางส่วนจะมีความลาดชันมาก ดินในบริเวณศูนย์ฯ ส่วนใหญ่จะมีสภาพเป็นดินร่วนปนทราย เม็ดดินหยาบไม่มีโครงสร้างแน่ชัด สภาพความเป็นกรด-ด่าง (pH) เฉลี่ย 6.3 ปริมาณอินทรีย์วัตถุค่อนข้างต่ำประมาณ 1.3 % ฟอสฟอรัสประมาณ 12.5 ppm โพแทสเซียม 65 ppm และมีค่าความเค็ม (CEC)  เท่ากับ 507 มิลลิอิควิวาแลนซ์ โดยแบ่งออกเป็นชุดดินหลักๆ 3 ชุด คือ

    1.ชุดดินแม่ริม (Mae Rim Soil Series : Mr)

        หน่วยที่ดินนี้ เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินบนส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทาย ส่วนดินล่างเป็นดินปนเศษหิน หรือปนกรวด ก้อนกรวดส่วนใหญ่เป็นหินกลม-มน อาจพบหินตื้นกว่า 50 เซนติเมตร เนื้อดินเป็นสีน้ำตาล สีเหลือง หรือสีแดง พบบริเวณพื้นที่เป็นลูกคลื่นลาดชันจนถึงเนินเชิงเขา เป็นดินตื้นมาก มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ ปฏิกิริยาของดินเป็นกรดปานกลาง(ค่าความเป็นกรด-ด่าง ประมาณ 5.0 - 6.0 ปัญหาสำคัญในการใช้ประโยชน์ของหน่วยที่ดินนี้ ได้แก่ เนื้อดินตื้นมาก บริเวณที่มีความลาดชันสูง เกิดการชะล้างพังทลายได้ง่าย นอกจากน้้นดินยังมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำอีกด้วย

  2. ชุดดินเรณู (Renu Soil Series : Rn)

      หน่วยที่ดินนี้ เป็นกลุ่มชุดดินทีมีเนื้อดินบนส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย หรือดินร่วน ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย หรือดินร่วนเหนียว มีสีเทา หรือสีน้ำตาลอ่อนพบจุดประพวกสีน้ำตาล สีเหลือ หรือสีแดงปะปน บางแห่งอาจพบศิลาแลงอ่อน หรือก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีสในดินชั้นล่าง ซึ่งเกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ จะพบบริเวณพืนที่ราบเรียบ เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ำค่นอข้างเลวถึงเลวมาก มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ ปฏิกิริยาของดินเป็นกรดจัด จนถึงกรดแก่(ค่าความเป็นกรด - ด่าง 4.5 - 5.5) ปัญหาสำคัญในการใช้ประโยชน์ของหน่วยที่ดินนี้ ได้แก่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ และมีเนื้อดินบนค่อนข้างเป็นทราย

   3. ชุดดินสตึก(Stuk Soil Series : Suk)

      หน่วยที่ดินนี้ เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย มีสีน้ำตาล สีเหลือง หรือสีแดง เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดิน จำพวนตะกอนลำน้ำ หรือเกิดจากการสลายตัว ผุพังของหินเนื้อหยาบ พบบริเวณพื้นที่ดอนที่มีลักษณะเป็นลูกคลืน จนถึงที่ลาดเชิงเขา เป็นดินลึก มีการระบายน้ำดี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ ปฏิกิริยาของดินเป็นกรมอจัด จนถึงกรดแก่ (ค่าความเป็นกรด - ด่าง  ประมาณ 4.5 - 5.5) ปัญหาสำคัญในการใช้ประโยชน์ของหน่วยที่ดินนี้ ได้แก่ เนื้อดินบนค่อนข้างเป็นทราย และดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ในบริเวณที่มีความลาดชันสุง จะมีปัญหาเกี่ยวกับการชะล้างของหน้าดิน

     ลักษณะสภาพภูมิอากาศ

    จากข้อมูลอุตุนิยมวิทยาของสถานีอากาศเกษตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง มีความสูงจากระดับน้ำทะเลอยู่ในระดับปานกลาง (319.02 เมตร) ตั้งอยู่ที่เส้นรุ้ง 18 องศา 19 ลิบดาเหนือ และเส้นแวง 99 องศา 17 ลิบดาตะวันออก ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยในช่วง 5 ปี(ปี พ.ศ.2545 - 2549) เฉลี่ยประมาณ 1,148.54 มิลลิเมตรต่อปี