ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง

     

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค  สังกัด สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ตั้งอยู่เลขที่ 200 หมู่ 6 ตำบล เวียงตาล อำเภอ ห้างฉัตร  จังหวัด ลำปาง  เดิมชื่อ "สถานีพืชอาหารสัตว์ลำปาง" จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2520 ต่อมาในปี พ.ศ.2559 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ลำปาง" และเปลี่ยนชื่อมาเป็น "ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง" ตามการปรับโครงสร้างระบบราชการ