ข้าราชการ  9 อัตรา ช่วยราชการ 1 อัตรา

 
   นายศักดา ประจักษ์บุญเจษฎา
   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง
   เบอร์โทร 081-9572452
   E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
งานวิชาการ  
   
   
   นักวิชาการสัตวบาล 
   เบอร์โทร :
   E-mail : 
 
 
   
 
   นักวิชาการสัตวบาล 
   เบอร์โทร : 
   E-mail :
 
 
 
   นางสาววีณาพร  จันทะสินธ์ุ
   นักวิชาการสัตวบ่าล ปฏิบัติการ
   เบอร์โทร : 089-7592080
   Email  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
   นายสันติ  พรพิพัฒน์สิริ
   นักวิชาการสัตวบาล ปฏิบัติการ
   เบอร์โทร : 091-0712135
   Email  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
   งานผลิต  
    นายไชยฤทธิ์  ศิริชัย
   เจ้าพนักงานสัตวบาล อาวุโส
    เบอร์โทร :
    Email   :
    ช่วยราชการที่โครงการพระราชดำริห้วยฮ่องไคร้
   นายวุฒิพันธ์ุ เนตรวิชัย ปฏิบัติปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานผลิตฯ แทน
   งานช่าง   
   
   นายอัครา  สุธรรมเม็ง
   นายช่างเครื่องกล ปฏิบัติการ
   เบอร์โทร : 084-4897823
   Email  :
 
   งานบริหารทั่วไป    
 
   นางบรรจบ  ศรีขัติย์
   เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
   เบอร์โทร : 080-4934533
   Email  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
   นางสาวปทุมนพัทฐ์  ก้อชนะ
   เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
   เบอร์โทร : 099-2911296
   Email  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
พนักงานราชการ  จำนวน 4 อัตรา

 

   นายศรายุทธ  นวลอนงค์ 

   เจ้าพนักงานสัตวบาล
   เบอร์โทร : 084-1720433
   Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 
  นายอนุวัตร์  ขัดสี
  เจ้าพนักงานสัตวบาล
  เบอร์โทร :  089-6367235
  Email  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
   
  นายบิน  สุตาลังกา
  พนักงานขับเครืองจักรขนาดเบา
  เบอร์โทร : 085-0318681
 
 
 
  นางหล่าย  มะโนยะ
  พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
  เบอร์โทร : 095-7655047
  Email  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ลูกจ้างประจำ จำนวน 7 อัตรา
 
  นายอำนวย  อินต๊ะเครือ
  พนักงานขับรถยนต์  ส 2
  เบอร์โทร : 081-8831145
 
 
  นายอินทูล  อินต๊ะใจ
  พนักงานขับรถยนต์ ส 2
  เบอร์โทร  : 084-6091340
 
 
  นายสุทัศน์  น้อยลูน
  พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา ช 1
  เบอร์โทร : 085-0376042
 
 
  นางทองทราย  มาน้อยทวีทรัพย์
  พนักงานพิมพ์ ส 3
  เบอร์โทร  ; 084-7411671
 
 
  นายสวัสดิ์  ดีแป้น
  พนักงานรักษาความปลอดภัย บ 2
  เบอร์โทร  : 089-2661274
 
 
  นางศรีนวล  ลือจ๋อม
  ผู้ดูแลหมวดสถานที่  บ2/หน
  เบอร์โทร :094-6245062
 
 
  นางสมหมาย  อินต๊ะเครือ
  พนักงานทั่วไป บ 2
  เบอร์โทร :