ทำเนียบผู้บริหารศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง

1. นายสนใจ         ถิ่นนคร ตั้งแต่ พ.ศ. 2519     ถึง พ.ศ. 2522
2. นายจีระวัชร์       เข็มสวัสดิ์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2522     ถึง พ.ศ. 2528
3. นายสมจิตร       อินทรมณี ตั้งแต่ พ.ศ. 2528     ถึง พ.ศ. 2529
4. นางเสาวคนธ์     โรจนสถิตย์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2559     ถึง พ.ศ. 2559
5. นายสถิตย์         มั่งมีชัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2559     ถึง พ.ศ. 2542
6. นายมนัส          อภินาคพงศ์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2542     ถึง พ.ศ. 2544
7. นายสถิตย์         มั่งมีชัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2544     ถึง พ.ศ. 2549
8. นายจรูญโรจน์    จันทรศิริ ตั่งแต่ พ.ศ. 2549     ถึง พ.ศ. 2550
9. นายวีระศักดิ์      จิโนแสง ตั้งแต่ พ.ศ.2550      ถึง พ.ศ. 2554
10. นายจรูญโรจน์  จันทรศิริ ตั้งแต่ พ.ศ.2554      ถึง พ.ศ. 2560
11.นายศักดา ประจักษ์บุญเจษฎา  ตั้งแต่ พ.ศ.2560 -

 

วิสัยทัศน์(Vision)  : มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ พัฒนาพืชอาหารสัตว์ให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศและเป็นแหล่งขององค์ความรู้ด้านอาหารสัตว์ของภาคเหนือ

พันธกิจ(Mission) : 1. ศึกษาค้นคว้า วิจัย พัฒนาอาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว์

                       2. พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว์

                       3. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยว ข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ศึกษาวิจัย ทดสอบเทคโนโลยีอาหารสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหา และ ปรับใช้ให้เหมาะสมกับเกษตรกร

                              2. วางแผนพัฒนาและปฏิบัติงานผลิตเมล็ดพันธ์ุชั้นหลักชั้นพันธ์ุขยาย และชั้นพันธ์ุจำหน่าย ตลอดจนเสบียงสัตว์ให้เพียงพอกับความต้อง การของเกษตรกรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

                             3. กำกับ ดูแลการผลิต และพัฒนาตลาดเมล็ดพันธ์ุ และตลาดเสบียงสัตว์

                             4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง

     

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค  สังกัด สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ตั้งอยู่เลขที่ 200 หมู่ 6 ตำบล เวียงตาล อำเภอ ห้างฉัตร  จังหวัด ลำปาง  เดิมชื่อ "สถานีพืชอาหารสัตว์ลำปาง" จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2520 ต่อมาในปี พ.ศ.2559 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ลำปาง" และเปลี่ยนชื่อมาเป็น "ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง" ตามการปรับโครงสร้างระบบราชการ  

 

      ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง มีพื้นที่ดำเนินการรวม 611 ไร่ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่เนินลาดเตี้ยเชิงเขา แต่บางส่วนจะมีความลาดชันมาก ดินในบริเวณศูนย์ฯ ส่วนใหญ่จะมีสภาพเป็นดินร่วนปนทราย เม็ดดินหยาบไม่มีโครงสร้างแน่ชัด สภาพความเป็นกรด-ด่าง (pH) เฉลี่ย 6.3 ปริมาณอินทรีย์วัตถุค่อนข้างต่ำประมาณ 1.3 % ฟอสฟอรัสประมาณ 12.5 ppm โพแทสเซียม 65 ppm และมีค่าความเค็ม (CEC)  เท่ากับ 507 มิลลิอิควิวาแลนซ์ โดยแบ่งออกเป็นชุดดินหลักๆ 3 ชุด คือ

    1.ชุดดินแม่ริม (Mae Rim Soil Series : Mr)

        หน่วยที่ดินนี้ เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินบนส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทาย ส่วนดินล่างเป็นดินปนเศษหิน หรือปนกรวด ก้อนกรวดส่วนใหญ่เป็นหินกลม-มน อาจพบหินตื้นกว่า 50 เซนติเมตร เนื้อดินเป็นสีน้ำตาล สีเหลือง หรือสีแดง พบบริเวณพื้นที่เป็นลูกคลื่นลาดชันจนถึงเนินเชิงเขา เป็นดินตื้นมาก มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ ปฏิกิริยาของดินเป็นกรดปานกลาง(ค่าความเป็นกรด-ด่าง ประมาณ 5.0 - 6.0 ปัญหาสำคัญในการใช้ประโยชน์ของหน่วยที่ดินนี้ ได้แก่ เนื้อดินตื้นมาก บริเวณที่มีความลาดชันสูง เกิดการชะล้างพังทลายได้ง่าย นอกจากน้้นดินยังมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำอีกด้วย

  2. ชุดดินเรณู (Renu Soil Series : Rn)

      หน่วยที่ดินนี้ เป็นกลุ่มชุดดินทีมีเนื้อดินบนส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย หรือดินร่วน ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย หรือดินร่วนเหนียว มีสีเทา หรือสีน้ำตาลอ่อนพบจุดประพวกสีน้ำตาล สีเหลือ หรือสีแดงปะปน บางแห่งอาจพบศิลาแลงอ่อน หรือก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีสในดินชั้นล่าง ซึ่งเกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ จะพบบริเวณพืนที่ราบเรียบ เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ำค่นอข้างเลวถึงเลวมาก มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ ปฏิกิริยาของดินเป็นกรดจัด จนถึงกรดแก่(ค่าความเป็นกรด - ด่าง 4.5 - 5.5) ปัญหาสำคัญในการใช้ประโยชน์ของหน่วยที่ดินนี้ ได้แก่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ และมีเนื้อดินบนค่อนข้างเป็นทราย

   3. ชุดดินสตึก(Stuk Soil Series : Suk)

      หน่วยที่ดินนี้ เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย มีสีน้ำตาล สีเหลือง หรือสีแดง เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดิน จำพวนตะกอนลำน้ำ หรือเกิดจากการสลายตัว ผุพังของหินเนื้อหยาบ พบบริเวณพื้นที่ดอนที่มีลักษณะเป็นลูกคลืน จนถึงที่ลาดเชิงเขา เป็นดินลึก มีการระบายน้ำดี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ ปฏิกิริยาของดินเป็นกรมอจัด จนถึงกรดแก่ (ค่าความเป็นกรด - ด่าง  ประมาณ 4.5 - 5.5) ปัญหาสำคัญในการใช้ประโยชน์ของหน่วยที่ดินนี้ ได้แก่ เนื้อดินบนค่อนข้างเป็นทราย และดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ในบริเวณที่มีความลาดชันสุง จะมีปัญหาเกี่ยวกับการชะล้างของหน้าดิน

     ลักษณะสภาพภูมิอากาศ

    จากข้อมูลอุตุนิยมวิทยาของสถานีอากาศเกษตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง มีความสูงจากระดับน้ำทะเลอยู่ในระดับปานกลาง (319.02 เมตร) ตั้งอยู่ที่เส้นรุ้ง 18 องศา 19 ลิบดาเหนือ และเส้นแวง 99 องศา 17 ลิบดาตะวันออก ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยในช่วง 5 ปี(ปี พ.ศ.2545 - 2549) เฉลี่ยประมาณ 1,148.54 มิลลิเมตรต่อปี

 ข้าราชการ  9 อัตรา ช่วยราชการ 1 อัตรา

 
   นายศักดา ประจักษ์บุญเจษฎา
   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง
   เบอร์โทร 081-9572452
   E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
งานวิชาการ  
   
   
   นักวิชาการสัตวบาล 
   เบอร์โทร :
   E-mail : 
 
 
   
 
   นักวิชาการสัตวบาล 
   เบอร์โทร : 
   E-mail :
 
 
 
   นางสาววีณาพร  จันทะสินธ์ุ
   นักวิชาการสัตวบ่าล ปฏิบัติการ
   เบอร์โทร : 089-7592080
   Email  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
   นายสันติ  พรพิพัฒน์สิริ
   นักวิชาการสัตวบาล ปฏิบัติการ
   เบอร์โทร : 091-0712135
   Email  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
   งานผลิต  
    นายไชยฤทธิ์  ศิริชัย
   เจ้าพนักงานสัตวบาล อาวุโส
    เบอร์โทร :
    Email   :
    ช่วยราชการที่โครงการพระราชดำริห้วยฮ่องไคร้
   นายวุฒิพันธ์ุ เนตรวิชัย ปฏิบัติปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานผลิตฯ แทน
   งานช่าง   
   
   นายอัครา  สุธรรมเม็ง
   นายช่างเครื่องกล ปฏิบัติการ
   เบอร์โทร : 084-4897823
   Email  :
 
   งานบริหารทั่วไป    
 
   นางบรรจบ  ศรีขัติย์
   เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
   เบอร์โทร : 080-4934533
   Email  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
   นางสาวปทุมนพัทฐ์  ก้อชนะ
   เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
   เบอร์โทร : 099-2911296
   Email  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
พนักงานราชการ  จำนวน 4 อัตรา

 

   นายศรายุทธ  นวลอนงค์ 

   เจ้าพนักงานสัตวบาล
   เบอร์โทร : 084-1720433
   Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 
  นายอนุวัตร์  ขัดสี
  เจ้าพนักงานสัตวบาล
  เบอร์โทร :  089-6367235
  Email  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
   
  นายบิน  สุตาลังกา
  พนักงานขับเครืองจักรขนาดเบา
  เบอร์โทร : 085-0318681
 
 
 
  นางหล่าย  มะโนยะ
  พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
  เบอร์โทร : 095-7655047
  Email  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ลูกจ้างประจำ จำนวน 7 อัตรา
 
  นายอำนวย  อินต๊ะเครือ
  พนักงานขับรถยนต์  ส 2
  เบอร์โทร : 081-8831145
 
 
  นายอินทูล  อินต๊ะใจ
  พนักงานขับรถยนต์ ส 2
  เบอร์โทร  : 084-6091340
 
 
  นายสุทัศน์  น้อยลูน
  พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา ช 1
  เบอร์โทร : 085-0376042
 
 
  นางทองทราย  มาน้อยทวีทรัพย์
  พนักงานพิมพ์ ส 3
  เบอร์โทร  ; 084-7411671
 
 
  นายสวัสดิ์  ดีแป้น
  พนักงานรักษาความปลอดภัย บ 2
  เบอร์โทร  : 089-2661274
 
 
  นางศรีนวล  ลือจ๋อม
  ผู้ดูแลหมวดสถานที่  บ2/หน
  เบอร์โทร :094-6245062
 
 
  นางสมหมาย  อินต๊ะเครือ
  พนักงานทั่วไป บ 2
  เบอร์โทร :