งานความหลากหลายทางพืชอาหารสัตว์

 

  ประวัติการนำเข้าพันธุ์พืชอาหารสัตว์

  รายชื่อพันธุ์พืชอาหารสัตว์ในแปลงทดสอบสาธิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์

  คู่มือการผลิต BS เมล็ดและต้นพันธุ์ 2564

  คู่มือแปลงทดสอบสาธิตพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี 2564

               - ตัวอย่างแบบฟอร์มเก็บข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ แปลงทดสอบสาธิตพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี(10 ชนิดพันธุ์) 

               - ตารางสรุปผลผลิตการทดสอบสาธิตพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี/พืชอาหารสัตว์พื้นเมือง ปีงบประมาณ 2564 

 

การดำเนินงานกิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพ   รายละเอียด สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่  

              - ทิศทางการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์หญ้าเนเปียร์ สระแก้ว1

              - ทิศทางการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์หญ้า brachiaria ลูกผสม

              - ทิศทางการส่งเสริมและขับเคลื่อนสมุนไพรไทยในการเลี้ยงปศุสัตว์ 

               - สมุนไพร 10 ชนิด สำหรับใช้ในสัตว์ 

               - ทิศทางการพัฒนาปรับปรุงพันธ์หญ้า พันธุ์อิสาน