เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2544 ณ ห้องรับรอง กรมปศุสัตว์

The Pasture Seed Production Development Project in Northeast Thailand on July 13, 2001 at the Conference Room 1, Department of Livestock Development.

ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ขอนแก่น วันที่ 8 กันยายน 2543

The Pasture Seed Production Development Project in Northeast Thailand 20 March 2002