พิมพ์

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2544 ณ ห้องรับรอง กรมปศุสัตว์