ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ขอนแก่น วันที่ 8 กันยายน 2543