ขยะภายในตลาดเป็นเศษเหลือจากการคัดทิ้งสินค้าที่ไม่ได้ขนาด หรือมีตำหนิ รวมทั้งภาชนะที่บรรจุสินค้าหากนำมาแยกชนิดให้ถูกต้องก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท ได้รับการติดต่อจากคุณมาโนชย์ ธนะโสธร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีฯ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี ว่าทางตลาดกลางสี่มุมเมืองมีเศษขยะอินทรีย์เหลือทิ้งจำนวนมากเป็นปัญหาของตลาดต้องขนย้ายไปทิ้ง