หนังสือ การใช้วัตถุดิบพื้นบ้านเป็นอาหารสุกรและสัตว์ปีก สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กันยายน 2557