สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559 การแปลผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ สำหรับนักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการสัตว์บาล ประกอบการให้คำแนะนำแก่เกษตรกร