สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ได้จัดทำเอกสาร การรวบรวมและจัดทำข้อมูล ด้านคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์ Collection and Improvement in Nutritive Values Database of feed stuffs