ขยะภายในตลาดเป็นเศษเหลือจากการคัดทิ้งสินค้าที่ไม่ได้ขนาด หรือมีตำหนิ รวมทั้งภาชนะที่บรรจุสินค้าหากนำมาแยกชนิดให้ถูกต้องก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท ได้รับการติดต่อจากคุณมาโนชย์ ธนะโสธร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีฯ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี ว่าทางตลาดกลางสี่มุมเมืองมีเศษขยะอินทรีย์เหลือทิ้งจำนวนมากเป็นปัญหาของตลาดต้องขนย้ายไปทิ้ง
หากคัดแยกขยะออกมาใช้เลี้ยงสัตว์ได้ก็จะเป็นประโยชน์มาก ฉะนั้นในวันที่ 7 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. ผอ.ศูนย์ฯนายโสภณ ชินเวโรจน์ และคณะ จึงเดินทางไปพบคุณมาโนชย์ และ คุณสุพจน์ เจนประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารชุมชน และคุณสมภพ สุทธิเทพ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (รูปที่6) โดยคุณสุพจน์ได้เล่าให้ฟังว่า “เราเล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องการคัดแยกขยะ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำได้ยาก แต่ภาคเอกชนอย่างตลาดสี่มุมเมืองก็สามารถทำได้ โดยมีโครงการคัดแยกขยะแห้งรีไซเคิลก่อน ซึ่งตลาดสี่มุมเมืองได้จัดกิจกรรมเริ่มจากผู้ค้า และรถเข็น มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะรีไซเคิล สร้างแรงจูงใจด้วยการนำขยะรีไซเคิลไปขายนำเงินกลับมาแบ่งคืนให้ผู้ร่วมโครงการ ซึ่งโครงการนี้สามารถเป็นต้นแบบให้กับสาธารณะได้ อยากให้มีการขยายผลในภาพรวม” จากนั้นเจ้าหน้าที่ของตลาดฯ ได้อำนวยความสะดวกจัดยานพาหนะรถกอล์ฟพาเข้าไปสำรวจและสุ่มเก็บตัวอย่างภายในตลาดฯ