ความต้องการอาหารของสัตว์ตามมาตรฐาน NRC จำนวน 7 เล่ม

ของโคเนื้อ โคนม แพะ แกะ กวาง อูฐ ไก่เนื้อ และหมู

Nutrient Requirements of Beef Cattle: Seventh Revised Edition: Update 2000

 

 

 

Nutrient Requirements of Dairy Cattle: Seventh Revised Edition, 2001

 

 

Nutrient Requirements of Goats: Angora, Dairy, and Meat Goats in Temperate and Tropical Countries, 1981

 

 

Nutrient Requirements of Small Ruminants sheep, goats, cervids and new world camelids

 

 

Nutrient Requirements of Poultry: Ninth Revised Edition, 1994

 

 

Nutrient Requirements of Sheep, Sixth Revised Edition, 1985

 

 

Nutrient Requirements of Swine: 10th Revised Edition, 1998