นายคำภา  มีเหมือน   เลขที่ 10  หมู่  4  บ้านป่าโจด  ตำบลค้อเขียว  อ.วาริชภูมิ  จ.สกลนคร 

สูตร

1.กากน้ำตาล  8กิโลกรัม

 

Nutrient Requirement of Beef Cattle in Thailand

 

 

คณะทำงานจัดทำมาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องของประเทศไทย ปี พ.ศ.2551

ความต้องการอาหารของสัตว์ตามมาตรฐาน NRC จำนวน 7 เล่ม

ของโคเนื้อ โคนม แพะ แกะ กวาง อูฐ ไก่เนื้อ และหมู

Nutrient Requirements of Beef Cattle: Seventh Revised Edition: Update 2000

 

หนังสือ การใช้วัตถุดิบพื้นบ้านเป็นอาหารสุกรและสัตว์ปีก สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กันยายน 2557

 

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ได้จัดทำเอกสาร การรวบรวมและจัดทำข้อมูล ด้านคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์ Collection and Improvement in Nutritive Values Database of feed stuffs

 

 

เมล็ดฝ้าย

โดย รศ.ดร.เยาวมาลย์ ค้าเจริญ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559 การแปลผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ สำหรับนักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการสัตว์บาล ประกอบการให้คำแนะนำแก่เกษตรกร

ความต้องการน้ำของสัตว์แต่ละชนิด