...ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 14 รายการ โดยการขายทอดตลาด แบบประมูลด้วยวาจา รายละเอียดดาวน์โหลดได้ที่นี่