ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท เรื่องจำหน่ายพัสดุชำรุดจำนวน 15 รายการ โดยวิธีการขายทอดตลาด