....ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ มีความประสงค์จำหน่ายพัสดุชำรุด (สิ่งปลูกสร้าง) จำนวน 3 รายการ