....ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ มีความประสงค์จำหน่ายพัสดุชำรุด (สิ่งปลูกสร้าง) จำนวน 3 รายการ

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ มีความประสงค์จำหน่ายพัสดุชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาดจำนวน 4 รายการ ดังนี้

         ด้วยกรมปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์) มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุชำรุดจำนวน 13 รายการ โดยการขายทอดตลาดแบบประมูลด้วยวาจาดังนี้

โปรดดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ 

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 2 รายการ (เครื่องปรับอากาศ) รายละเอียดดังนี้