ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 15 รายการ โดยการขายทอดตลาด แบบประมูลด้วยวาจา โปรดดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ 

....ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ มีความประสงค์จำหน่ายพัสดุชำรุด (สิ่งปลูกสร้าง) จำนวน 3 รายการ

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 2 รายการ (เครื่องปรับอากาศ) รายละเอียดดังนี้

 ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท เรื่องจำหน่ายพัสดุชำรุดจำนวน 15 รายการ โดยวิธีการขายทอดตลาด