งานทดสอบเทคโนโลยีฯของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท ทำที่กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมดอนกะพี้ ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท