งานทดสอบของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี

การทดสอบใช้กระถินร่วมกับหญ้าเนเปียร์ และใช้กากน้ำตาลเป็นสารช่วยหมัก (Substrate suppliers) มาหมักร่วมกันเพื่อให้ได้หญ้าหมักคุณค่าทางอาหารสูงและมีคุณภาพดี