มาตรฐานพืชอาหารสัตว์หมัก ของสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ISBN 974-682-164-4 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2547