เขียนโดย นายชิต ยุทธวรวิทย์ และ นายวีระศักดิ์ จิโนแสง