2.5 Mb

เอกสารเผยแพร่ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ 

 

เอกสารเผยแพร่การทำหญ้าหมัก ของสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์

 

 

งานทดสอบของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี

การทดสอบใช้กระถินร่วมกับหญ้าเนเปียร์ และใช้กากน้ำตาลเป็นสารช่วยหมัก (Substrate suppliers) มาหมักร่วมกันเพื่อให้ได้หญ้าหมักคุณค่าทางอาหารสูงและมีคุณภาพดี

 

เขียนโดย นายชิต ยุทธวรวิทย์ และ นายวีระศักดิ์ จิโนแสง   

ทดสอบที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 นายโสภณ ชินเวโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ เดินทางเข้าเยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด ที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

 

มาตรฐานพืชอาหารสัตว์หมัก ของสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ISBN 974-682-164-4 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2547

 

งานทดสอบเทคโนโลยีฯของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท ทำที่กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมดอนกะพี้ ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท