..ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง ประกาศกำหนดระยะเวลาเชิญชวนประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์

เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 

..ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563


ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

.ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บหญ้าแห้งขนาด 10 X 28 เมตร จำนวน 1 หลังด้วยวิธี e-bidding ดาวน์โหลดรายละเอียด

...ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ