ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ ลำปาง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 9 รายการ ดังนี้

1.ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 9 รายการ

2.ร่างขอบเขตงาน TOR โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรด้วยวิธี e-bidding 

3.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (แบบ บก.๐๖)

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุวิยาศาสตร์ จำนวน 17 รายการ ดังนี้

1.ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุวิยาศาสตร์ จำนวน 17 รายการ  ดาวน์โหลด

2.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดาวน์โหลด

3.เอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคโทรนิคส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด

4.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อนสร้าง

ประกาศกรมปศุสัตว์เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์จำนวน 3 รายการ

  ประกาศกรมปศุสัตว์เรื่อง ประกวดประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธี e-bidding

  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธี e-bidding

  หนังสือถึง ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding ตามรายละเอียดแนบดังนี้

1.ประกาศกรมปศุสัตว์ประกวดราคาซื้อ 

2.เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธี e-bidding

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรจำนวน 5 รายการ ด้วยวิธี e-bidding ดังนี้

1.ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อ    

2.ร่างเอกสารประกวดราคา 

3.บก.06 (ราคากลาง)   

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 5 รายการ