ศวอ.แพร่ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2564

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 9 รายการ ดังรายละเอียดแนบ

1.ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธี e-bidding

2.เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธี e-bidding เลขที่ ๐๐๒/๒๕๖๔ การซื้อครุภัณฑ์การเกษตร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกดีเซล 6 ตัน 6 ล้อ) จำนวน 1 รายการ ดังนี้

1.ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 รายการ

2.เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธี e-bidding 

3.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (แบบ บก.๐๖)

4.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี ประกาศแผนการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564