ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อำนาจเจริญ ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 6 รายการ และครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธี e-bidding รายละเอียด วัน เวลา สถานที่ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงราย ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธี e-bidding รายละเอียด วันเวลา สถานที่ ยื่นข้อเสนอ เอกสารต่างๆ โปรดาวน์โหลดได้ที่นี่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding สนใจโปรดดาวน์โหลดประกาศหรือรายละเอียดได้ที่นี่ 

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 5 รายการ ดังรายละเอียดแนบ

1.ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธี e-bidding

2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่สิ่งก่อสร้าง (แบบ บก.๐๖)

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกดีเซล 6 ตัน 6 ล้อ) จำนวน 1 รายการ ดังนี้

1.ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 รายการ

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธี e-bidding รายละเอียดโปรดดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่