ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ ผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญ หรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ๑/๒๕๖๓ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

 เอกสารประกาศ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-ฺBidding) จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 15 รายการ ผู้เสนอราคาสามารถส่งข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างของเขตของงาน ด้ตั้งแต่วันที่ 28 - 31 ม.ค. 63

1. (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์

 

2. (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์

 

3. ขอบเขตของงาน (TOR)

 

4. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

.......ศุนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ ประกาศจัดซื้อซื้อเครื่องอัดหญ้าแห้งด้วยวิธี e-bidding

- ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดาวน์โหลดประกาศ)

- TOR โครงการจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2563  

- แบบ บก.๐๖

- Spec รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง