ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์จำนวน 45 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)