พิมพ์

 ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 45 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารแนบดังนี้

1.ประกาศกรมปศุสัตว์ ดาวน์โหลด 

2.เอกสารประกวดราคาซื้อ ดาวน์โหลด 

 3.แบบ บก.06 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ 

 4.Spec รายการที่ 1 - 20 ดาวน์โหลด 

 5.Spec รายการที่ 21 - 45  ดาวน์โหลด