พิมพ์
  ....ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ ขอความอนุเคราะห์ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑๑ รายการ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ